studio29, byt pro dva na vinohradech, kuchyne

Byt pro dva na Vinohradech

Praha, 2019

studie, projekt, realizace